Archives for City

พฤติกรรมนัก Shopping ที่น่าสนใจ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์

อาจเป็นเรื่องที่ได้ยินและเห็นบ่อยครั้งในช่วงที่ผ่านมา สำหรับ Insight ของเหล่านักชอปออนไลน์ แต่เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ยังคงอยู่ ผู้บริโคจึงต้องเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ผ่านออนไลน์เป็นหลัก ทำให้นักการตลาดและแบนด์ยังคงจำเป็นต้องเรียนรู้พฤติกรรมของลูกค้า
Read more